CORE COMMITTEE MEMBERS


Arvind Mehta

Chairman AMTEC

Jayesh Rambhia

Co- Chairman AMTEC

Mayur K Shah
Lalit Kumar Singh
Ajay Desai
President
Senior Vice President
Vice President - Finance

 


ADVISORY COMMITTEE MEMBERS


Dr. Raju Desai

Ideator & Advisor

Dr. Mahendra Parmar
Haren Sanghavi
Hiten Bheda
Meela Jayadev
Sunil Shah

 


EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS


Akshat Ladha
Anil Reddy Vennam
Dr. Asutosh Gor
Kushal Bheda
Manish Dedhia
Samarth Sheth
Siddharth Shah
Rohit Kanuga
Viral Shah